การดำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดย คุณอรวรรณ ส่งศรี
ToRzz Apt

            การดำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเีรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก (Doiluang Educational Sufficiancy Economic Center)

            โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลากหลายใน 4 ด้านของเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน คือ ด้านนักเรียนเป็นคนดี มีุคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ ด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ด้านองค์กรมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี และด้านอาชีพที่ดีมีทักษะชีวิต

             โดยนักเรียนได้ฝึกเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง สามารถถอดบทเรียนเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลียนแปลง โดยนำไปเป็นแนวในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนต่อไป