เป็นวิทยากรขยายผลการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการ ปศพพ. โดย คุณเนตรนภา สีโนรักษ์
ToRzz Apt

วันนี้เป็นวิทยากรขยายผลการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการ ปศพพ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี