กิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์บนหลักคิดพอเพียง โดย คุณเนตรนภา สีโนรักษ์
ToRzz Apt

ครูและนักเรียนศึกษาข้อมูลพรรณไม้ในบริเวณโซนที่รับผิดชอบ

นักเรียนจับคู่ศึกษาข้อมูลพรรณไม้ตามความสนใจ

นักเรียนนำข้อมูลพรรณไม้ใส่ในแบบ ก.7-003