อบรมพัฒนาหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายแพรุ่ง สีโนรักษ์
ToRzz Apt

โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนให้กับโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนานักเรียนในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเขียน Mind mapping

ผู้อำนวยการธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุลแนะนำวิทยากรที่จะอบรมให้ความรู้กับนักเรียน

นักเรียนฝึกการเขียน mind mapping

ครูโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีเป็นวิทยากรอบรมนักเรียน

ติวเข้มนักเรียนก่อนขึ้นนำเสนอ

นักเรียนนำเสนอผลงาน

ผู้อำนวยการธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล เสนอแนะนักเรียนด้วยตนเอง

ครูชัญญา เสนอแนะนักเรียน

ครูชัญญา แนะนำ เสนอแนะ นักเรียน