ชวนเยาวชนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นงนาท สนธิสุวรรณ
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดกิจกรรมพิเศษชวนเยาวชนร่วมเรียนรู้และสนุกสนานไปกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเกม “ผู้นำพอเพียง” ซึ่งผู้เล่นต้องสวมบทบาทเป็นผู้นำประเทศรับผิดชอบในการบริหารพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข และเกม “รู้ให้..รู้รับ” ที่จำลองชีวิตจริงของคนในสังคม โดยผู้เล่นซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนต้องร่วมมือร่วมใจกันนำพาชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤต ด้วยการเสียสละ แบ่งปันผลผลิตหรือรายได้ของตัวเอง เพื่อให้สามารถ “อยู่รอด” และดำรงชีวิต “อยู่ร่วมกัน” อย่างปกติสุข พร้อมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยพระราชา”