วันรวมใจตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
นงนาท สนธิสุวรรณ


งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน ศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๕ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการสนับสนุนของ สามองค์กรหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ (มูลนิธิสยามกัมมาจล..โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี


วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง รวมทั้งจัดพิธีมอบเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ และป้ายสถานศึกษาพอเพียง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณจิตอาสาที่ช่วยงานขับเคลื่อนฯจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ในขณะเดียวกัน โรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯทั้ง ๒๗ แห่ง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และตั้งใจจะขยายผลสนับสนุนสถานศึกษาในเครือข่ายอย่างเต็มที่