​นักเรียนแกนนำศูนย์ชีววิถีพอเพียงในโรงเรียน โดย นางสาววนิดา ดุลยพันธ์ธรรม
ToRzz Apt
ดิฉันนางสาว วนิดา ดุลยพันธ์ธรรม นักเรียนชั้น ม.6/3 แผนการเรียนสาย เครื่องเงินเครื่องประดับ

ดิฉันเป็นนักเรียนแกนนำศูนย์ชีววิถีพอเพียงในโรงเรียน ดิฉันเป็นนักเรียนแกนนำรุ่นที่1 ดิฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโรงเรียน จากคุณครู เช่น ความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความเป็นอยู่ของโรงเรียน แต่ก่อนดิฉันไม่เคยนึกถึงและไม่คิดว่าดิฉันจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตนเองจะเป็นแกนนำที่ดีได้และอีกอย่างเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด เมื่อได้เป็นแกนนำพลังพอเพียง จึงได้อธิบายให้น้องๆเพื่อนๆและคณะที่มาศึกษาดูงานให้เข้าใจในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนทำให้ดิฉันได้ศึกษาและค้นหาเรื่องนี้มาตลอด จนทำให้ดิฉันเริ่มชอบและใส่ใจในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ ดิฉันจึงได้มีความรู้และได้ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนของดิฉัน ให้กับคณะที่มาศึกษาดูงานตลอดมา ดิฉันรู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้และนำหลักปรัชญาของในหลวงมาใช้ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดจะเน้นการมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีภูมิธรรมซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข