ร่วมเปิดโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๕
นงนาท สนธิสุวรรณ

­

      โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ เปิดโครงการปีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยจัดงานแถลงข่าว เพื่อเผยแพร่เจตนารมณ์ในการดำเนินโครงการต่อเนื่องจาก ๔ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเยาวชนได้ทุ่มเทแรงศรัทธา และความมีจิตอาสาเอื้อต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชน ใน ๖ ภูมิภาคของประเทศอย่างมุ่งมั่นและเข้มแข็ง ให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดมา

­


ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า ในฐานะกรรมการคนหนึ่งของโครงการเธอคือแรงบันดาลใจ เป็นผู้กล่าวเปิดงานแทนท่าน ซึ่งติดภารกิจสำคัญในช่วงแรกของพิธี โดยข้าพเจ้าได้เล่าถึงความประทับใจของการขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ ที่เยาวชนในโครงการฯ ได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ "การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"มาเป็นหลักปฏิบัติจนบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ :

  • การเข้าใจปัญหาของสังคมอย่างลึกซึ้ง ด้วยการคิดวิเคราะห์เหตุและผลของปัญหาอย่างกระจ่างชัด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
  • การเข้าถึงด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระหว่างครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเครือข่าย เพื่อแสวงหาแนวทางที่เชื่อมร้อยสอดประสานความเป็นปึกแผ่นอย่างยั่งยืน
  • การพัฒนาโครงสร้าง วิธีการ รูปแบบ และเนื้อหา ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและทุนสังคมของแต่ละท้องถิ่นในแบบพอประมาณ บนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปฏิบัติจริงได้ ด้วยแผนงาน กระบวนการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ


โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ทั้ง ๔๘ โครงการที่ได้รับการคัดสรรใน ๔ ปีที่ผ่านมา ได้เป็นแบบอย่างของผลงานที่สะท้อนหลักปฏิบัติดังกล่าวทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง อันสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่สังคมและชุมชน ในพลังเยาวชนเพื่อสังคม ที่มิใช่เพียงมุ่งเรียนเพื่อหาความรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสร้างสรรค์ความดีงามแห่งความมีจิตอาสาในฐานะพลเมืองเล็กๆของประเทศชาติด้วยช่วงต่อมา ได้มีการเสวนาเรื่อง "การก้าวสู่โครงการเเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๕" โดย กรรมการโครงการฯ คือ รศ.นราพร จันทร์โอชา ซึ่งได้ช่วยกันให้ขัอคิดเห็นในการปรับปรุงคุณภาพของโครงการฯ ทั้งในส่วนของรูปแบบ เนื้อหา และแนวทางในการนำเสนอโครงการฯที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงตลอดสายตั้งแต่เป้าประสงค์ของโครงการฯ วิธีการที่เป็นรูปธรรม และการประเมินผลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์


...............................................

ภาพจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์