ป้ายชื่อพรรณไม้จากเศษวัสดุ โดย คุณชัญญา จินากูล
ToRzz Apt

นักเรียนศึกษาหาความรู้ จากครูต้นไม้ บันทึกความรู้ที่ได้ในใบงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ในโรงเรียน

นักเรียนนำข้อมูลที่จากไปศึกษากับครูต้นไม้ จัดพิมพ์ในคอมพิวเตอร์

นักเรียนรู้จักการวางแผนการทำงาน โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ ให้พอประมาณกับชิ้นงาน

ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง ด้วยความรอบรอบ รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดมิติสังคม

นำผลงานไปติดต้นไม้ เพื่อเป็นสื่อให้กับนักเรียนในโรงเรียน ทำให้นักเรียนรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่