กิจกรรมน้ำดื่มของโรงเรียน โดย นายนนทพัทธ์ คีรีดุจจินดา
ToRzz Apt

ผมนาย นนทพัทธ์ คีรีดุจจินดา นักเรียนชั้น ม.6/3 แผนการเรียน สายอุตสาหกรรม

ผมเป็นแกนนำนักพูดพลังพอเพียง ผมประจำอยู่ศูนย์ อาชีพเพื่อการมีงานทำ ผมอยู่ในโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำศูนย์อาชีพเพื่อการมีงานทำ บทบาทหน้าที่ ควบคุมดูแลกิจกรรม น้ำดื่มของโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำ ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จ ผมก็จะทำหน้าที่ในการส่งน้ำให้กับโรงเรียน และนักเรียนในหอนอนได้มีน้ำไว้ใช้ภายในหอนอนและโรงเรียน ผมมีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมาย และภูมิใจในหน้าที่ที่ทำจึงช่วยให้ผมมีความรู้และความขยันในการทำงานนับเวลาที่ผ่านมา ผมได้มีประสบการในการพูดมากขึ้นและได้พูดคุยกับคณะกรรมการที่มาศึกษาดูงาน จึงทำให้ผมมีความกล้าที่จะพูดคุยกับทุกคนผมจึงมีความสุขในการทำงานและได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านในการดำรงชีวิต