โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ ปี ๔ บนรากฐานของแนวคิดแห่งความพอเพียง
นงนาท สนธิสุวรรณ


เยาวชนจาก ๑๒ โรงเรียนทั่วภูมิภาค ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลดีเด่น ใน โครงการเธอคือแรงบันดาลใจปี ๔ จาก มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มาร่วมกันจัดนิทรรศการ แสดงผลงานบนเวทีแห่งการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนระดับมัธยม ศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมัครใจและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาน้องๆ ในโรงเรียนทั้ง ๑๒ แห่งและกลุ่มเยาวชน เจ้าของโครงการที่เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่เยาวชนและชุมชน ที่ได้สร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการและเพื่อนๆที่มาร่วมชุมนุมกันในครั้งนี้ มีดังนี้

(๑) โครงการนราสิกขาลัย รวมใจสมานฉันท์ ด้วยพลังจิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เทิดไท้องค์ราชัน
     (โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส)
(๒) โครงการละครเร่ รณรงค์ความเข้าใจ เกี่ยวกับเอดส์และยาเสพติดแก่ชุมชน
      ( โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก)
(๓) โครงการจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด
     (โรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี)
(๔) โครงการเพิ่มพลังจิตอาสา รักษ์ท่าจีน เยาวชนทำดีถวายในหลวง
      ( โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) จังหวัดนครปฐม)(๕) โครงการหนึ่งไร่ สานฝัน
(กลุ่มเยาวชนยุวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธ์)
(๖) โครงการโขดหินเทวดา แหล่งเรียนรู้พอเพียง
(โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จังหวัดเชียงราย)
(๗) โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก
(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จังหวัดสระบุรี)
(๘) โครงการเยาวชนคืนแผ่นดินแม่ "ข้าวเหลืองปะทิว"
(โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร)(๙) โครงการละครยามเช้า
(โรงเรียนบรรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี)
(๑๐) โครงการสืบสานงานอนุรักษ์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
(โรงเรียนผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร)
(๑๑) โครงการรักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม
(โรงเรียนวัดเกาะแก้ว จังหวัดเพชรบุรี)
(๑๒) โครงการใจประสานใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
(โรงเรียนปิยชาติฯ จังหวัดนครนายก)ทุกโครงการสะท้อนศรัทธาและพลัง เยาวชนจิตอาสา ที่สร้างแรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นำมาเล่าแบ่งปันต่อไป....