ฐานการเรียนรู้พืชไร้ดิน โดย นายวสันต์ มรกตธารา
ToRzz Apt
กระผม นายวสันต์ มรกตธารา
นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะตาก
ศึกกษาในระดับชั้นมัธยมศกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนเกษตร
รับผิดชอบเป็นนักเรียนแกนนำศูนย์ชีววิถีพอเพียง(ฐานการเรียนรู้พืชไร้ดิน)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

             กระผมได้มีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชไร้ดินและดูแลรักษาพืชที่ปลูกไว้ คอยให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียน เพื่อให้น้องๆเรียนมีความรู้และใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และน้องๆที่สนใจสามารถกลับไปเผยแพร่ความรู้ในครอบครัวและชุมชนได้เพื่อให้คนชุมชนมีชีวิตอยู่แบบพอเพียง แล้วกระผมยังได้เผยแพร่ให้พี่ๆหรือเพื่อนๆที่มาศึกษาดูงาน และผู้ที่สนใจ

         วิธีการทำหรือขั้นตอนการทำ เราใช้วัสดุเหลือใช็จากถ้องถิ่นเช่น ขวดน้ำ ถังน้ำเก่า หรือกังละมัง มาเป็นวสัดุเพาะและวัสดุปลูกพืชไร้ดินส่วนใหญ่จะนิยมปลูกผักที่กินใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบ้ง ฯลฯ

ขั้นตอนการทำ

-หยอดเมล็ดในวัสดุเพาะประมาณ 1-2สัปดาห์ แล้วจึงย้ายปลูกในวัสดุที่เตรียมไว้ ระยะการเจริญเติบโตของผักประมาณ25-50วัน อาจขึ้นอยู่กับเมล็ดผักที่ปลูก และสามารถเร่งผลิตได้ตามต้องการ การปลูกพืชไร้ดินจะใช้ระยะเวลาสั้นและเป็นการเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ทำไมถึงมีศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน

         โดยปกติโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนประจำกินนอน อาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ จึงจำเป็นสำหรับพวกเรา พืชไร้ดินเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารมาก และยังเป็นผักที่ปลอดสารพิษและสารเคมี อีกด้วยทางโรงเรียนจึงมีโครงการ การปลูกพืชไร้ดิน เพื่อนตอบสนองโครงการพระราชดำริ และโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการฝึกใช้ชีวิตอย่างพอเพียงผมคิดว่าพพืชไร้ดินอาจเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทยในอนาคตหรืออีก 4ปีข้างหน้า เพราะว่าการการปลูกพืชไร้ดินเป็นการปลูกพืชที่ใช้เวลาสั้นมาก และสามารถปลูกในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากดินหรือดินที่ไม่สามารถปลูกผักขึ้นได้ เช่น ดินที่มีหินมาก ฯลฯ และพืชไร้ดินยังรายได้ให้กับครอบครัวเป็นจำนวนมากกระผมภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และเผยแพร่ความรู้ให้กับแกนนำรุ่นน้อง น้องๆนักเรียน และไปยังครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน ผมรู้สึกเหมือนเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะพยายามสู้และพัฒนาประเทศอยู่และสิ่นี้จึทำให้ผมเปลี่ยนไป ทำให้ผมรู้จักคุณค่าของความเป็นคนอยู่เสมอ

      จึงขอฝากให้ทุกคนยึดหลักการใช้ชีวิติตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เพื่อเกิดความสามัคคี พร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างสันติสุข