อาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย นายสมพร มาลีศรีโสภา
ToRzz Apt

อาชีพเพื่อการมีงานทำ

                 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

                นายสมพร มาลีศรีโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ อยู่โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนแกนนำอาชีพเพื่อการมีงานทำ บทบาทของผมคือ ดำเนินกิจกรรมโรงสีข้าวของโรงเรียน โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำจึงมีการสีข้าวเลี้ยงนักเรียน คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ใช้เวลาปฎิบัติหน้าที่หลังรับประทานอาหารเย็นการดำเนินงานจะสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ เพื่อลดรายจ่ายของโรงเรียน การซื้อข้าวเปลือกมาสีในโรงเรียนได้ข้าวสารที่ราคาถูกกว่าตลาด การสีข้าวต้องสีข้าวให้ได้ตามปริมาณจำนวนนักเรียน คณะครู บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงการแบ่งเวลาของตนเองให้ถูก นอกจากนี้ ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวยังเผยแพร่ให้กับนักเรียน ครอบครัวอีกด้วย ผมคิดว่าการส่งเสริมนักเรียนแกนนำพอเพียงเป็นสิ่งที่ดี

สิ่งที่ได้รับจากการเป็นนักเรียนแกนนำ

  • ทำให้ตนเองมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ตรงต่อเวลา ทำให้รู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มากขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับทุกเรื่องราว ทุกกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินอยู่ ไม่ว่าเรื่องเวลา ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ความภาคภูมิใจ

  • ได้รับทุนการศึกษาการเป็นนักเรียนแกนนำที่ดีในโรงเรียน
  • ได้รับเกีรติบัตรระดับประเทศในการอบรมเกี่ยวกับศรษฐกิจพอเพียง