แนะนำฐานการเรียนรู้ ปศพพ.ในโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดย คุณอรวรรณ ส่งศรี
ToRzz Apt

ฐานกิจกรรมสู่สังคม 4 มิติ


มิติที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

 • ฐานกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ฐานกิจกรรมภาพยนตร์สั้น
 • ฐานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสรรค์ 3 มิติ
 • ฐานกิจกรรมบ่อเลี้ยงปลา
 • ฐานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
 • ฐานกิจกรรมอาีชีพอิสระ (กาแฟสดดอยหลวง)
 • ฐานกิจกรรม More than Arts บูรณาการยางพารา/เครื่องมัดลวดยางพารา
 • ฐานกิจกรรมตะกร้าสวยด้วยมือเรา

มิติที่ 2 ด้านสังคม

 • ฐานกิจกรรมโรงเรียนสานฝันบ้านพอเพียง
 • ฐานกิจกรรมสมุดเล่มเล็ก
 • ฐานกิจกรรมกาบัดดี้
 • ฐานกิจกรรมโครงการพูด เล่น เต้น ร้องให้ก้องค่าย
 • ฐานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
 • ฐานกิจกรรมโครงการพื้นที่สวยด้วยมือเรา

มิติที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

 • ฐานกิจกรรมพืชสมุนไพร
 • ฐานกิจกรรมกิ๋นตึงวัน
 • ฐานกิจกรรมเพาะพันธุ์พืช

มิติที่ 4 ด้านวัฒนธรรม

 • ฐานกิจกรรมสู่ทางธรรม/สารคดีสั้นกบตัวน้อยตามรอยเ้ท้าพ่อ
 • ฐานกิจกรรมภาษาวรรณศิลป์
 • ฐานกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมหัศจรรย์ 4 ชนเผ่า
 • ฐานกิจกรรมโคมแขวนจากวัสดุพื้นบ้าน