หอนอนพอเพียง โดย นายสิทธิชัย แซ่ม้า
ToRzz Apt

                      กระผมนาย สิทธิชัย แซ่ม้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ไดรับคัดเลือกเป็นนักเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากแห่งนี้ ที่ผมเรียนอยู่นี้เป็นโรงเรียนประจำกินนอน โดยมีหอนอนจำนวน 20 หอนอน ในหอนอน 1 หลังมีจำนวนนักเรียนประมาณ 40-45 คน โดยมีครูประจำหอนอนที่คอยดูแลนักเรียนในหอนอน 3 ท่าน ซึ่งแต่ละหอนอนมีความหลากหลายของเผ่าพันธุ์และมาจากครอบครัวและท้องถิ่นที่ต่างกันนอกจากนี้ยังมีอายุและวัยที่แตกต่างกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันในหอนอนอย่างมีความสุข โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันโดยมีนักเรียนแกนนำหอนอนพอเพียงมาดูแลหอนอนให้สะอาดน่าอยู่ การใช้ทรัพยากรในหอนอน การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นนักเรียนแกนนำหอนอนพอเพียง