โรงสีข้าว โดย นายมนตรี ตะวันแจ่มฟ้า
ToRzz Apt

               นายมนตรี ตะวันแจ่มฟ้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ผมได้รับการคัดเลือกจากคณะครูและเพื่อนๆให้เป็นแกนนำพลังพอเพียง ศูนย์อาชีพเพื่อการมีงานทำโดยรับผิดชอบฐานโรงสีข้าว เนื่องจากโรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนประจำและมีการจัดหาอาชีพให้นักเรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งข้าวเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่เราใช้บริโภคในการดำรงชีวิตของเราทุกคน โดยโรงเรียนจะรับข้าวเปลือกมาจากข้างนอกแล้วนำมาสีที่โรงสีของโรงเรียน ผมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นี้ เพราะเห็นว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนประจำเราต้องซื้อข้าวสารจากภายนอกในราคาแพงทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ผมและเพื่อนๆจึงอาสามาสีข้าวให้กับโรงเรียน โดยจะใช้เวลาในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๐๐น.และเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ถือเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนและยังช่วยโรงเรียนประหยัดเงินในการซื้อข้าวสารจากภายนอกถึงปีละ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท/ปี นอกจากนี้ผมยังได้มีโอกาสให้ความรู้กับคณะบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการสีข้าวด้วยครับ

             จากประสบการณ์การสีข้าวทำให้ผมได้รู้ว่างานแต่ละอย่างนั้นต้องอาศัยความอดทน ขยันหมั่นเพียรและการเสียสละเวลามาทำงานเพื่อส่วนรวม อาจไม่ได้เล่นกับเพื่อนๆเหมือนคนอื่นเขาแต่สอนให้ผมรู้จักการเอาชนะอุปสรรคต่างๆและสุดท้ายนี้ผมก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมาร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยทุกคนจะได้อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับ