"หมากรุกโมเดล" กลยุทธ์การขับเคลื่อนฯ
ออไท บัวทอง

"หมากรุกโมเดล" คือการสร้างรูปแบบของยุทธศาสตร์การบริหารงานที่กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากตัวหมากรุกไทย คือ ตัวขุน ตัวโคน ตัวม้า/ตัวเรือ ตัวเม็ด ตัวเบี้ย และกระดานหมากรุก

­

­

­

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่รายวิชาของโรงเรียนคลองพิทยา ลงกรณ์จะใช้วิธีการบูรณาการโดยที่เด็กไม่รู้ตัว แต่ครูพยายามโยงหลักคิดมาใช้ด้วยการตั้งคำถามที่เปิดกว้าง เน้นการชวนคิดชวนคุยในทุกเรื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในใจเด็ก คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในวิถีชีวิตและการปฏิบัติทั้งสิ้น ครูจะไม่ถามตรงๆ ว่าอะไรคือมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันอย่างไร 

หากสนใจอ่าน"หมากรุกโมเดล" กลยุทธ์การขับเคลื่อนฯ เพิ่มเติม คลิกที่นี่