แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเพาะเมล็ดตะบูน
ออไท บัวทอง

­

­

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดของแผนงาน

­

การเพาะเมล็ดพืชเพื่อขยายพันธุ์ต้องศึกษาธรรมชาติของพืชที่จะนำมาเพาะอย่างถูกต้อง และควรใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าของงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จุดประสงค์

­

- นำความรู้ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเมล็ด

- เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและประหยัด

- เลือกภาชนะปลูกอุปกรณ์ของใช้ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์

- เห็นประโยชน์คุณค่าของการเพาะเมล็ดตะบูนด้วยตัวเอง
- วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หากต้องการอ่านแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเพาะเมล็ดตะบูน เพิ่มเติม คลิกที่นี่