แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติป่าชายเลน
ออไท บัวทอง

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของป่ าชายเลน ดิน หิน กรวดทราย แร่ธาตุ น้ำ พันธุ์พืช อากาศ คุณค่าของสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนที่มีต่อมนุษย์ พืช สัตว์ สามารถนำมาวิเคราะห์การใช้และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 

­

­

เหตุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของป่าชายเลน การเปลี่ยนแปลง จำแนก จัดหมวดหมู่ การกระทำที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ทั้งในด้านส่วนบุคคล และส่วนรวม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนที่เกิดผลเสียตามมาโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ หรือวางแผนไม่รอบคอบย่อมมีผลกระทบกับระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนทั้งสิ้น

­

หากสนใจอ่าน แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติป่าชายเลนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

­