ครูเจ้าฟ้าฯ "คุยเฟื่องเรื่องสร้างคน...จากโจทย์จริงของชีวิต"
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

               สามวันมานี้...คุณครูเค้าก็มีแต่คุยกัน "คุยเฟื่องเรื่องสร้างคน...จากโจทย์จริงของชีวิต"

               ครูเจ้าฟ้าฯ... 33 ท่านจากตะเข็บชายแดนทั่วประเทศ ครูหลายคนเป็นทหาร ตำรวจ ครูกศน. ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา หลายท่านเป็นเพียงลูกจ้างประจำ ไม่มีสวัสดิการ มีแต่ความไม่แน่นอน และด้วยหัวใจของ "ความเสียสละ" ครูอยู่กับเด็กๆที่ "ขาดโอกาส" ในการเข้าถึงการศึกษา อาหาร ยารักษา ที่พัก ความเป็นอยู่ที่ "เท่าเทียม" กับคนเมืองอย่างพวกเรา

                  ...ครูอยู่ในชุมชนที่ห่างไกล การเดินทางลำบากมาก บางที่รถเข้าไม่ถึง ต้องเดินลุยป่า ข้ามน้ำ ห้วย ลำธาร และด้วยความเป็นชายแดนภูมิประเทศ บางจังหวัดจึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา อำนาจและความเชื่อทางการเมือง หลายที่อยู่ที่สูง ชายขอบติดแขตแดนประเทศ อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง ทำให้บางที่ผืนดินเต็มไปด้วยกับดักระเบิด การขัดแย้งพร้อมจะปะทุ อีกฝ่ายพร้อมจะวางระเบิด บางที่อยู่กับไข้ป่า การขาดอาหารข้าว ปลา ผักไม่มี มีแต่ดินกับหัวเผือกหัวมัน กับความหนาวเหน็บบนพื้นที่สูง

                  ดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงสื่อ อุปกรณ์การเรียน โต๊ะ หนังสือ ดินสอ ปากกา เสื้อผ้า กระดาน สีชอล์ค ที่สำคัญคือ หนังสือดีดีมีคุณภาพ

                  ซึ่งในสายตาของผมไม่คิดว่าเป็น "ปัญหา" แต่น่าจะเป็น "โอกาส" มากกว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากๆนี้ ครูเจ้าฟ้าฯ ได้ "จัดการปัญหาชีวิต" ใช้ "ทรัพยากรในชุมชน" นิเวศวัฒนธรรม และ "โจทย์ปัญหา" ในพื้นที่ เป็น "แหล่งเรียนรู้" และ "ฝึกทักษะชีวิต" ให้อยู่รอดได้

                  ทั้งหมดนี้เป็น "การจัดการเรียนรู้เพื่อชีวิต" มากกว่า การจัดการสอนแบบที่เด็กท่องจำ ให้ได้ความรู้ เอาไปสอบ หรือวัดค่ามาตรฐานการศึกษาของเด็กแบบที่ส่วนกลางสนใจ

                  เด็กๆ ของครูเจ้าฟ้าฯ ได้ทักษะการเรียนรู้ "ความจริง" ของชีวิต ได้ "ความรู้" ที่พร้อมใช้งาน เป็นความรู้ และทักษะ เพื่อ... 

  1.  มีอาหารกิน มีร่างกายที่แข็งแรง 
  2.  มีอาชีพรายได้ มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือดำเนินชีวิต 
  3.  มีเสื้อผ้านุ่งห่ม  
  4.  มีที่อยู่อาศัย 
  5.  ใช้ภาษาอ่าน เขียน เรียนรู้ได้ (อย่างน้อย 2 ภาษา) ติดต่อสื่อสารได้ 
  6.  มีความรู้รอบตัว รู้จักชุมชน สิ่งดีๆในขุมชน รู้สถานการณ์ความเป็นไปของโลก เท่าทันสื่อ ข่าวสารต่างๆ  
  7.  มีจิตใจที่เกื้อกูล อยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ด้วยคุณธรรม


                สามวันมานี้ คุณครูเค้าคุยกัน "ว่าสร้างคนกันอย่างไร" ผมได้แรงบันดาลใจ ได้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการศึกษา ได้รู้ว่าครูเสียสละ และสอนมาถูกทาง แม้จะยากลำบาก แต่มีอิสระที่จะอยู่ได้อย่างพอดี20  ตุลาคม  2556
กิตติรัตน์  ปลื้มจิตร