ห้องเรียนแห่งอนาคตที่เด็กต้องเผชิญ
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

งานถอดบทเรียนครูเจ้าฟ้า (รางวัลครูเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) รุ่นที่ 1 - 5 ,33 ท่าน 

                ครูวิเชียร ชัยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา วิมยากรกระบวนการ ชวนพวกเราคิดว่า กระแสโลกที่เปลี่ยนไป เป็นอย่างไรบ้าง


คลื่นลูกที่ 1 สังคมเกษตร
คลื่นลูกที่ 2 สังคมอุตสาหกรรม
คลื่นลูกที่ 3 สังคมข่าวสาร
คลื่นลูกที่ 4 นาโนเทคโนโลยี ไบโอเทค
คลื่นลูกปัจจุบัน --- the world is flat 


                 ทุกคนเชื่อมโยงกันผ่านอินเทอเน็ต เช่น facebook line ซึ่งเป็นพลังของเทคโนโลยี ทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีความรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

                 ทักษะของมนุษย์ต้องมีทักษะในการสังเคราะห์ สถานการณ์ที่เด็กเผชิญ ห้องเรียนแห่งอนาคต คือ
  1. ห้องเรียนเทคโนโลยี
  2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลากหลายทักษะ ได้ปฏิบัติเป็นกลุ่ม
  3. ครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้
  4. เรียนแบบ studio class room ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ง่าย ไม่มีหน้าห้อง หลังห้อง เชื่อมต่อระบบ ICTสมัยใหม่ ความรู้กันได้ง่าย

20  ตุลาคม  2556

กิตติรัตน์  ปลื้มจิตร