เวทีความคิดจาก: โครงการพัฒนาภาวะและทักษะผู้นำของพี่เลี้ยงเยาวชนจากมิติด้านใน โมดุลที่ 1 ผู้นำผู้ตระหนักรู้ (Awakening Leadership)
พรรณมาลี พานทวีป

จุดประสงค์

1.เพื่อฟื้นฟูคุณค่าและความหมายของการเป็นเป็นพี่เลี้ยง

2.เพื่อการเข้าใจตัวเองความแตกต่างหลากหลายและการทำงานเป็นทีม

3.เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้

­

กลุ่มเป้าหมาย 

หัวหน้าโครงการและโคชจากโครงการ Active Citizen และ ต่อกล้าให้เติบใหญ่ จำนวน 30 คน

­

คณะวิทยากร ณัฐฬส วังวิญญู และทีมงาน จากสถาบันขวัญแผ่นดิน

­

­