เวทีความคิดจาก: เวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน (ช่วงต้นน้ำ) และวางแผนการขับเคลื่อน โครงการ Active Citizen บนฐานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
พรรณมาลี พานทวีป

“โคชเยาวชน” ภายใต้โครงการ Active Citizen ใน 9 จังหวัด (ได้แก่ น่าน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ตาก สตูล และลำพูน) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานพัฒนาเยาวชนในระยะเริ่มต้นโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอผลจากการดำเนินงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาเยาวชนในระยะต่อไป