เวทีประเมินเสริมพลัง ... เสริมพลังการพัฒนาเด็กเก่งไอที
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์

­

เริ่มแล้ว ... การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมิน ผลเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ วันที่ 8-9 เมษายน 2558 ณ โรงแรมนอร์ธเกต รัชโยธิน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารเนคเทค ผู้บริหารมูลนิธิสยามกัมมาจล ทีมงานโครงการ ทีมพี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาเยาวชน และเยาวชนตัวแทนเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เพื่อประเมินผลลัพธ์มิติต่างๆ ตามเป้าหมายโครงการและกระบวนการทำงานของตนเอง จากมุมมองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- เพื่อวิเคราะห์คุณค่า (Social Value) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
- เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาหรือขยายผลโครงการในระยะต่อไป

­

­

คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิสยามกัมมาจล เปิดเวทีการประชุมว่า "การมาเจอกันครั้งนี้เป็นกระบวนการ การประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE) เน้นการเรียนรู้จากการประเมินตนเองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “เชื่อว่าผู้ที่รู้ดีที่สุดคือผู้ที่ลงมือทำโครงการ” ปลุกใจไปให้ถึงเป้าหมาย เป็นฟอรั่มให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พูดคุยและรับฟัง เสริมพลังซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาโครงการ ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถแสดงความเห็นโดยอิสระ ให้ความสำคัญกับปัญญาสนทนา คือรับฟังความคิดเห็น และ เรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น"

­

การประเมินเสริมพลังเริ่มตั้งแต่ การระดมความคิดเห็น อยากเห็นโครงการต่อกล้าฯ ไปให้ถึงเป้าหมายอะไร ?

///

­

ถัดจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการทบทวนกิจกรรมของโครงการและการวิเคราะห์ผล

///

โจทย์วันที่สอง : คุณค่าและผลกระทบของโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ (มิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม)

///

­

ผลของการประชุมครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม ต่างได้ทบทวนการทำงานของตนเอง มองเห็นภาพโครงการชัดเจนมากขึ้น และมองเห็นแนวทางการทำงานต่อไปในปีที่ 3 เรียกได้ว่าบรรลุผลตรงตามความคาดหวัง สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่