เยาวชนจิตอาสา...กลุ่มเยาวชนบ้านควนยูง จ.สุราษฎร์ธานี
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

                   
               บทเรียนรู้ร่วมกับเยาวชน ในค่ายเรียนรู้...สู่การพัฒนาโครงการ กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน ปลูกใจรักษ์โลก มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับภาคีสิ่งแวดล้อม

                กลุ่มเยาวชนบ้านควนยูง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ที่มีใจห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ในเขตป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านควนยูง 52 ไร่ ทั้งป่าชื้น เขตชุ่มน้ำ เป็นลักษณะป่าพรุ และป่าแห้ง มีไม้ใหญ่ เช่น พยุง ยางนา ต้นขนาดหลายคนโอบ เป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน เพราะเป็นแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัยของนกสัตว์ และเป็นอากาศที่สำคัญของโลก 

                 ผมอยู่กทม. อยู่กับตึกพึ่งพาอากาศเย็นๆ หายใจจากแอร์ อาศัยน้ำดื่มจากเซเว่น อาบน้ำจากประปา ดูธรรมชาติจากสวนหน้าออฟฟิศ
                 ผมชื่นชมน้องๆที่เห็นปัญหาที่ผู้นำท้องถิ่นต้องการเปลี่ยนผืนป่านี้เป็นสวนปาล์มเพื่อขายไว้ทำพลังงาน และน้องๆ รวมทั้งคนในชุมชนจะสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่เคยสมบูรณ์หมดไป และก็คงมีวิถีความเป็นอยู่ไม่ต่างกับวิถีเมืองแบบผม 

                 ดังนั้นโจทย์ปัญหาที่น้องๆ สนใจคือ จะช่วย "สร้างองค์ความรู้" ความสมบูรณ์ของป่าได้อย่างไร ที่จะช่วย "ปลูกใจ" คนในชุมชนให้เห็นคุณค่าของป่าชุมชน ในฐานะเป็น "ฐานทุนทรัพยากร" ด้านหนึ่งของชุมชนนอกเหนือจากทุนทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความรู้ ทุนคน ปราชญ์ และเครือข่าย

                 ผมเห็นว่าความจริงใจ และตั้งใจดีนี้ เป็นพลังจิตที่ยิ่งใหญ่มาก ยิ่งถ้าบวกกับพลังคิดแก้โจทย์ปัญหา พลังสองมือน้อยๆของเยาวชน ร่วมมือกับผู้ใหญ่ในชุมชนแล้ว จะเป็นพลังมหาศาลที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง คืนความธรรมดาสู่ธรรมชาติ และรักษาดิน น้ำ อากาศ ต้นไว้ไว้ให้คนไทยและมนุษย์โลก ขอพี่น้องชุมชนได้รับรู้และเห็นคุณค่าในพลังของเยาวชนนี้ด้วยเทอญ17  ตุลาคม 2556

กิตติรัตน์  ปลื้มจิตร