อบรมหลักสูตร Volunteer Plus ครั้งที่ 4
RATTANAPORN

สำหรับการอบรม หลักสูตร Volunteer Plus ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "สุนทรียสนทนา ในงานอาสา" ครั้งนี้ จัดโดยธนาคารจิตอาสา มีอาจารย์ณัฐฬส วังวิญญู จากสถาบันขวัญแผ่นดิน มาเป็นวิทยากร

ภาคเช้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับฟัง

การฟังมี 4 ระดับ

 1. Downloading การโต้ตอบอัตโนมัติ (I In Me)
 2. Debate ฟังเพื่อหาเหตุุผล/ไม่สนใจผู้อื่น (I In It)
 3. Sensing / Feeling รับรู้อารมณ์,ความรู้สึก (I In You)
 4. Presence / Need รับรู้เจตนารมณ์,ความต้องการ (I In Now)

­

บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ

 1. ปลอดภัย
 2. ไว้วางใจ
 3. ความผูกพันธ์
 4. แรงบันดาลใจ
 5. ลงมือทำ

­

บันได 5 ขั้นสู่ความล้มเหลว

 1. กลัว
 2. ระแวง
 3. เหินห่าง
 4. ท้อแท้/สิ้นหวัง
 5. ล้มเหลว

­

ภาคบ่ายเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ และความแตกต่าง โดยการแบ่งคนออกเป็น 4 ทิศ คือ

1. ทิศเหนือ ธาตุไฟ ฐานกาย เปรียบ "กระทิง" นิสัย เปิดเผย จริงใจ มุ่งมั่น กล้าเผชิญ ปกป้อง รักลูกน้อง ตรงไปตรงมา เป้าหมาย ชัดเจน กล้าได้กล้าเสีย พึ่งตนเอง อยากมากก็แค่... ชอบเสี่ยง เชื่อในประสบการณ์

2. ทิศใต้ ธาตุน้ำ ฐานใจ เปรียบ "หนู" นิสัย แคร์ความรู้สึก ขี้เกรงใจ ปฎิเสธคนยาก ชอบช่วยเหลือ มีน้ำใจ สุขภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล ไม่ชอบความขัดแย้ง "อะไรก็ได้"

3. ทิศตะวันออก ธาตุลม ฐาน คิด เปรียบ "อินทรี" นิสัย ความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ วิสัยทัศน์ มองภาพรวม ขี้เบื่อ ชอบทางเลือก คิดนอกกรอบ รักอิสระ สนุกสนาน ชอบเรียนรู้ ศิลปิน ยืดหยุ่น

4. ทิศตะวันตก ธาตุดิน ฐานคิด เปรียบ "หมี" นิสัย หลักการ เหตุผล เตรียมมาพร้อม ชอบศึกษาข้อมูล สมบูรณ์แบบ ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง ปลอดภัย เจ้าหลักการ เป็นขั้นตอน คิดก่อนทำ ละเอียดรอบคอบ เปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด รักสันโดษ มีพื้นที่ส่วนตัว

เมื่อเราได้เรียนรู้คนทั้ง 4 ทิศแล้ว วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมแยกไปอยู่ในทิศของตนเอง แล้วแลกเปลี่ยนเรื่องราวกัน

­

หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มมาแลกเปลี่ยนกันในวงใหญ่ รู้สึกว่าเราเริ่มเข้าใจคนอื่นมากขึ้น การจัดอบรมมีบรรยายกาศสบายๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นการอบรมเพียง 1 วัน แต่เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุนทรียสนทนา ซึ่งเป็นเรื่องของการรับฟังและความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างคนทำงาน กับอาสาสมัคร รวมไปถึงครอบครัวด้วย ซึ่งการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้เรายังสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานเยาวชนได้ด้วย

­

ลัดดา  วิไลศรี

1/6/55