กลุ่มแกนนำเด็กเยาวชน ผู้ใหญ่บ้าน ตาเลื่อน
ออไท บัวทอง

คลองตาเลื่อน

กลุ่มหินก้อนเดียว