กลุ่มหินก้อนเดียว ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพี่เลี้ยงที่สนับสนุน
ออไท บัวทอง


คลองตาเลื่อน คลองห้วยทรัพย์

กลุ่มหินก้อนเดียว