เวทีความคิดจาก: การประชุมเชิงปฏิบัตการหนุนเสริมพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นครูพลเมือง (เวทีฉ่ำประสบการณ์ครูพลเมือง)
พรรณมาลี พานทวีป