เวทีความคิดจาก: การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการและพิจารณาโครงการของเยาวชน
พรรณมาลี พานทวีป

1. เพื่อทบทวนและพัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชน 10 โครงการให้เป็นโจทย์วิจัยที่ปฏิบัติจริงได้

2. เพื่อให้เยาวชนนําเสนอโจทย์วิจัยระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ

กำหนดการ

­

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

08.30-09.00-น.     1) ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.     2) พิธีเปิดและคมความคิดจาก รศ.ดร ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ / ที่ปรึกษาโครงการวิจัยThe Young Citizen

10.00-11.00 น.     3) กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชน โดยสงขลาฟอรั่ม

11.00-12.30 น.     4) กระบวนการวิจัยเพื่อเด็กและเยาวชน โดยอ.ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย The Young Citizen/ อาจารย์ประจําสถาบันสันติศึกษา มอ.

12.30-13.30 น.     5) พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-17.30 น.     6) แบ่งกลุ่มตามโครงการของเยาวชน

- ทบทวนเป้าหมาย คําถามวิจัย

- ทบทวนแผนการทํางาน (เติมเรื่องสํานึกพลเมืองให้ชัด)

- ทบทวนคุณค่าของโครงการที่มีต่อตนเองและส่วนรวม

17.30-19.30 น.     7) พักรับประทานอาหารเย็น

19.30-21.00 น.     8) เตรียมนําเสนอโครงการอย่างสรรค์ (นําเสนอด้วยแผนภาพและสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ)

ตามกระบวนการพิจารณาโครงการที่ชื่อว่า The circle of Presentation and Reflection และเตรียมการจดบันทึกข้อคิด ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปเติมเต็มโครงการ

­

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

08.30-09.00 น.     9) Check – in เตรียมพร้อมการนําเสนอ

09.00-09.30 น.     10) ชี้แจงรายละเอียดการนําเสนอโครงการเยาวชน

09.30-11.00 น.     11) กลุ่มเยาวชนนําเสนอ 10 โครงการ/คณะกรรมการพิจารณา

โครงการ (ประกอบด้วยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมกันพิจารณา 

11.00-12.30 น.     12) กลุ่มเยาวชน 10โครงการ พัฒนาโครงการฉบับสมบูรณ์

                            13) คณะกรรมการพิจารณาโครงการโครงการเยวาชนเพื่อวางแผนหนุนเสริมกระบวนการระยะต่อไป

12.30-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน /กลุ่มเยาวชนมุสลิมละหมาด

13.30-15.00 น.     14) คณะกรรมการพิจารณาโครงการนําเสนอข้อคิด/ข้อเสนอแนะ

                             15) ที่ประชุมอภิปรายทั่วไป/ปิดประชุม

...................................................................................................................................................

­