เวทีความคิดจาก: การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการและพิจารณาโครงการของเยาวชน
พรรณมาลี พานทวีป

1. เพื่อทบทวนและพัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชน 10 โครงการให้เป็นโจทย์วิจัยที่ปฏิบัติจริงได้

2. เพื่อให้เยาวชนนําเสนอโจทย์วิจัยระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ