ประเมินผลเสริมพลังโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์

­

- เสริมพลังการพัฒนาเด็กเก่งไอที -

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ วันที่ 8-9 เมษายน 2558 ณ โรงแรมนอร์ธเกต รัชโยธิน กรุงเทพฯ

เริ่มต้นด้วยการจับกลุ่มเพื่อนกลุ่มละ 3 คนกับคนที่เคยคุยด้วยกันน้อยที่สุดแล้ว Check In ความรู้สึกเช้านี้ และความคาดหวังที่จะได้รับจากการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เพื่อประเมินผลลัพธ์มิติต่างๆ ตามเป้าหมายโครงการและกระบวนการทำงานของตนเอง จากมุมมองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- เพื่อวิเคราะห์คุณค่า (Social Value) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
- เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาหรือขยายผลโครงการในระยะต่อไป

­

­

คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิสยามกัมมาจล เปิดเวทีการประชุม

"การมาเจอกันครั้งนี้เป็นกระบวนการ การประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE) เน้นการเรียนรู้จากการประเมินตนเองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “เชื่อว่าผู้ที่รู้ดีที่สุดคือผู้ที่ลงมือทำโครงการ” ปลุกใจไปให้ถึงเป้าหมาย เป็นฟอรั่มให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พูดคุยและรับฟัง เสริมพลังซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาโครงการ ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถแสดงความเห็นโดยอิสระ ให้ความสำคัญกับปัญญาสนทนา คือรับฟังความคิดเห็น และ เรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น"

­

­

โจทย์แรกของการหารือ คือ อยากเห็นโครงการต่อกล้าฯ ไปให้ถึงเป้าหมายอะไรในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ?

- การพัฒนาผลงานของเยาวชน

- เยาวชนเรียนรู้และเติบโต

- ทีมพี่เลี้ยงได้พัฒนาศักยภาพ

- เกิดกลไกหนุนเสริมการพัฒนาเด็กเก่งไอทีอย่างยั่งยืน

- ฯลฯ

­

­

ช่วงบ่ายวันนี้ยังคงเข้มข้น กับการทบทวนกิจกรรมของโครงการและการวิเคราะห์ผล ตั้งแต่แรกเริ่มเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ การจัดกระบวนการเวิร์คช็อปเสริมศักยภาพ การคัดเลือกเยาวชนผ่านเข้ารับการสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้าโครงการ กลไกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เวทีนำเสนอผลงาน ฯลฯ

­

­

วันที่ 2 ของการประชุม

โจทย์วันนี้ : คุณค่าและผลกระทบของโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม

­

­

บรรลุผลตรงตามความคาดหวัง สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทั้งการทบทวนการทำงาน แง่คิด กำลังใจ และแผนงานการทำงานในอนาคต และฝากภาพความประทับใจครั้งนี้ร่วมกัน