ประชุมผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)
Webmaster

ประชุมผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) ขยายผลความสำเร็จโครงการนวัตกรรมสังคม ที่ได้ทดลองทำมา 3 ปี "โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่" 2556-2558 ต่อยอดเยาวชน 34 ผลงานสู่ผู้ใช้

เพื่อร่วมกันใช้ศักยภาพของทั้งสองหน่วยงาน ด้านธุรกิจ และด้านวิชาการ "ต่อยอดผลงาน" เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อจากเวทีการประกวดแข่งขัน เพื่อให้ผลงานความคิดที่ยังเป็นแค่ Prototype สามารถใช้งานได้จริงตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชนสังคม (niche market) และขยายผล (scale up) สู่การเป็นผู้ประกอบการสังคม (social entrepreneur)

โครงการนี้นอกจากที่เยาวชนจะได้เรียนรู้การเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้าใจโจทย์จริงของผู้ใช้แล้ว เรายังได้ทีม coacher ที่เข้าใจเรื่อง "การเรียนรู้" เป็นครูฝึกที่เก่งกาจด้านต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ ที่จะเป็น "กลไก" เชื่อมโยงเอา partner ต่างๆทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจไอที ผู้ประกอบการ ที่ช่วยกันบ่มเพาะ (incubate) พัฒนานักออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม สร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และไอทีสู่สังคม