​หน้าที่ของ "‪#‎โคช‬" ต้องตั้งคำถาม...ไม่ใช่สร้างกำแพง(ทางความคิด)...ให้เด็ก
เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามกัมมาจล

­

หน้าที่ของ "‎โคช‬" ต้องตั้งคำถาม...ไม่ใช่สร้างกำแพง(ทางความคิด)...ให้เด็ก

"โครงการฯนี้ ต้องการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เติบโต...ดังนั้นเมื่อเด็กเกิดปัญหา โคชจะต้องมีทางเลือกให้เด็ก นั่นคือการตั้งคำถาม...เพื่อที่เขาจะได้หาทางออกด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งส่งผลให้เขาได้เรียนรู้เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน"

โคนัน - ชัชวาล สังคีตตระการ
ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( ‪#‎NECTEC‬)
Coacher - โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่