เวทีความคิดจาก: การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1) และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ปี 2562
RATTANAPORN

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7

                 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1) และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562  ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.