PG BOX ณ ปัจจุบัน
Pitipoom Namkaew

การพัฒนา PG BOX จนได้แบบสุดท้ายที่ดีที่สุด

1. รวบรวมปัญหาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ PG BOX และร่วมกันออกแบบแก้ไขทั้งหมด ได้แก่

­

­

2. วาดแบบพร้อมระบุขนาดเพื่อใช้สร้างและทดสอบ

3. สร้าง PG BOX ต้นแบบ ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

(กำลังดำเนินการ)