ศูนย์การเรียนรู้ตลาดหลักทรัพย์เเละเศรษฐกิจพอเพียง
ออไท บัวทอง
หัวข้อในการนำเสนอ ชีวิตที่มั่งคั่งและมั่นคงบนวิถีพอเพียง  Wealthy and Secure Life On Sufficiency way


1. วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เสราฐกิจพอเพียง

2. แนวคิดหลักและที่มาของแนวคิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  P.R.C

3. กรอบแนวคิดหลักศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

4. กิจกรรมการเรียนรู้ภายในศูนย์


สนใจอ่านศูนย์การเรียนรู้ตลาดหลักทรัพย์เเละเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม คลิกที่นี่