สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ออไท บัวทอง

             โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนให้ เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเฉพาะโดดเด่นบนรากฐานของหลักธรรมทางศาสนาและความพอ เพียงในการดำเนินชีวิต เป็นผู้รู้รู้จักตนเอง จัดการตนเองให้สมดุล  ไม่ประกอบกิจกรรมใดที่ทำให้ตนเองเดือดร้อน และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นผู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความกระจ่าง ชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ตั้งคำถาม แสวงหาคำตอบแล้วตั้งคำถาม ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในขณะนั้น ๆ

 

            การเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เรารู้ว่าเรามีอะไร เราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เรามี เราไม่รู้อะไร แล้วเราจะแสวงหาองค์ความรู้นั้นอย่างไร การรู้จักตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตนเอง โรงเรียนปริส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้เรียนรู้และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง  แต่โรงเรียนยังต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไป


            โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาและได้ถอดรหัสผ่านเรื่องเล่าเล่มนี้ จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนและผู้สนใจเกิดการเรียนรู้และมีความ สามารถในการจัดการตนเองให้สมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน ผู้อื่นเดือดร้อน และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของนักเรียนในอนาคตต่อไป

 

  (ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย