แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการ เยาวชนจิตอาสาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของวิถีชุมชน
Pairin Suwannapeng

ชุมชนของเรามีวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ดีงามจึงอยากอนุรักษ์ใว้ให้คนรุ่นต่อไป

และให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมว่ามีความเป็นมาอย่างไรให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน