แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการอาสาพัฒนา ลดขยะ เพิ่มคุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม
Piyatida Sombutmai


อยากเห็นโรงเรียนมีบริบทที่สวยงามยิ่งขึ้น อยากจะลดปริมาณขยะในโรงเรียนให้มีจำนวนลดน้อยลง