ถอดบทเรียนสหกรณ์น้ำดื่มคลองไคร
ออไท บัวทอง

การถอดบทเรียนจากฐานการเรียนรู้ สหกรณ์น้ำดื่มคลองไคร


๑.๑. สาเหตุที่มา/เป้าหมายของฐาน/วัตถุประสงค์

         สหกรณ์ น้ำดื่มคลองไครเกิดขึ้นเนื่องจากโรงเรียนบ้านคลองไครมีปัญหาเรื่องขาดแคลน น้ำดื่มอย่างมากทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญได้เสนอโครงการไปยังบริษัท ชินคอร์ปคอเปอร์เรชั่นของบประมาณสนับสนุนเครื่องกรองน้ำส่วนด้านโรงเรือนทาง โรงเรียนและชุมชนผู้ปกครอง  นักเรียน  ได้ระดมทุนในรูปแบบของสหกรณ์ ทุกคนเป็นเจ้าของ มีจำนวน สมาชิกทั้งหมด  506   คน ทาง โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่า เรามีทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วน่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด จึงได้ให้สหกรณ์น้ำดื่มเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง


๑.๒.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเรียนรู้

  • ด้านเจตคติ

นัก เรียนทุกคนมีส่วนร่วม รักและจะอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ให้ได้ใช้ระโยชน์นานที่สุด และเข้าใจความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี


  • ด้านทักษะ

นักเรียนทีทักษะในการผลิตน้ำเพื่อดื่มเอง


  • ด้านความรู้

นักเรียนมีความรู้ในรูปแบบของสหกรณ์ ขั้นตอนการผลิตน้ำ ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


๑.๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร

  • การมีเหตุผลในการตัดสินใจ   ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • การใช้หลักความพอประมาณ ต้องใช้หลักความพอประมาณกับทุกด้าน ศักยภาพของครู เวลา จำนวนนักเรียน วัยของผู้เรียน วิธีการสอน ใบงานต้องสอดคล้องกับความสามารถของเด็กแต่ละระดับชั้น  ความยากง่ายของเนื้อหา


  • การใช้หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

นัก เรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาด ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว  เป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน ชุมชน หรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้


  • เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียนมีความรัก สามัคคี เสียสละ รู้จักประหยัดหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุมค่า การมีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่


  • เงื่อนไขความรู้

-ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม

- รูปแบบการจัดการแบบสหกรณ์

- ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  -  มิติด้านวัตถุ ( เศรษฐกิจ )

  - นักเรียน ชุมชน ได้ดื่มน้ำที่สะอาดและราคาถูก ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม


  -  มิติด้านสิ่งแวดล้อม

  - น้ำที่นำมาผ่านเครื่องกรองนำมาจากหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนคือหมู่ที่ 14

  ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าที่สุด


  • มิติด้านสังคม

- เกิดความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาดูได้จากการร่วมกันสร้างโรงเรือนและการระดมทุนทุกคนเห็นความสำคัญและร่วมกันเป็นเจ้าของ

  - มีข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบของสหกรณ์


-  มิติด้านวัฒนธรรม 

  - สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของชุมชนเพราะจะได้ดื่มน้ำที่สะอาดลดค่าใช้จ่ายใน การซื้อน้ำดื่ม เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของ


๑.๔  บูรณาการกับวิชาใดบ้าง

  สาระวิชา วิทยาศาสตร์

  สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ( รูปแบบการสหกรณ์ )

  สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (การผลิตน้ำดื่ม )


ขั้นตอนที่ ๒ วิธีการ


  ๒.๑ ขั้นตอนการใช้ฐานการเรียนรู้

        - ฐานการเรียนรู้ใช้สอนในวันพุธคาบสุดท้ายของสัปดาห์


  ๒.๒ใช้วัสดุอุปกรณ์งบประมาณอะไรบ้าง

         - ใช้ป้ายนิทรรศการเป็นสื่อในการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงานตามความยากง่ายของแต่ระดับชั้น


  ๒.๓ มีวิธีการจัดการเรียนรู้ มีข้อมูลประกอบฐานอะไรบ้าง

          - ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ แล้วทำใบงานส่งเป็นชิ้นงาน


  ๒.๔ มีวิธีการประเมินผล/วัดผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร

          - วัดผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม  การมีส่วนร่วมในการทำกิจรรม  ผลงานที่ทำ เกณฑ์การประเมิน มี ผ่าน กับ ไม่ผ่าน