สิ่งดีดีที่เรียกว่าพอเพียงที่ รร. บ้านคลองไคร
ออไท บัวทอง