บางเลน ต.บางภาษี Gen-V
Atomdony Modtanoy

ต.บางภาษี หมู่ที่ 10 มีจำนวน 180 หลังคาเรือน จำนวนประชากรอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำในการดูแลหมู่บ้าน
ช่วงเดือนตุลาคม 54น้ำท่วมสูง 3 เมตร มีการส่งถุงยังชีพ และน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากชุมชนเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกล การเดินทางเข้าถึงยากมาก ระดับน้ำสูง จึงไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ปริมาณน้ำก็ท่วมขังเป็นเวลานานเกือบ 3 เดือน
ปัจจุบัน (มกราคม 55)ในพื้นที่ทางการเกษตรท่วมประมาณ 2 เมตร บ้านเรือนท่วมเป็นบางจุด บางหลังยังท่วมประมาณ 1 เมตร ชาวบ้านอยู่ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากปกติแล้วประกอบอาชีพทางการเกษตร

แผนการฟื้นฟู

  1. ประสานความช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร  ซ่อมแซมแปลงเกษตร  หนุนเสริมการทำแพผักลอยน้ำ และเพาะก้อนเห็ด การปรับปรุงวิถีการเกษตรให้รองรับน้ำ เช่นการปลูกพืชที่เป็นฐานอาหารให้อยู่กับน้ำได้  หรือพืชที่ทนน้ำท่วมได้  ทำธนาคารเมล็ดพันธุ์โดยชุมชนเป็นผู้ดูแลธนาคารของตัวเอง โดยประสานกับภาคีเครือข่ายเกษตรในด้านการให้ความรู้กับชุมชน
  2. ถอดบทเรียนร่วมกับชุมชนในเรื่องแผนรับมือภัยพิบัติ เช่น การจัดการหาพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่กักเก็บเสบียง พื้นที่เก็บเมล็ดพันธุ์  การปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นศุนย์อพยพ  การปรับปรุงพื้นที่บ้านเรือน ให้รองรับน้ำท่วมได้ อยู่กับน้ำท่วมได้