บางบาล จ.อยุธยา Gen-V
Atomdony Modtanoy

ข้อมูลพื้นที่ 

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เมื่อฤดูน้ำหลาก น้ำเหนือจะไหลบ่าตามแม่น้ำเข้าท่วมทุ่งนา แต่ปัจจุบันยังดีที่มีคลองชลประทานกั้นอยู่ นอกจากพื้นที่จะราบลุ่มแบบแบนแล้วยังมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน โดยเฉพาะมีแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำที่คล้ายกับเส้นโลหิตใหญ่ และมีคลองแยกไปหลายคลอง เช่น คลองบางบาล คลองบางหลวง (คลองโผงเผง) คลองมหาพราหมณ์ คลองบางปลาหมอ (คลองมโนราห์) ทำให้พื้นที่อำเภอบางบาลคล้ายกับเกาะใหญ่และอำเภอบางบาลจะมี น้ำท่วมตามฤดูกาล จึงทำให้ดินอุดมสมบูรณ์และเกิดชุดดินหลายๆ ชุด เช่นชุดดินราชบุรี ชุดดินอยุธยา ชุดดินอ่างทอง จึงทำให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก

แผนการฟื้นฟู

  1. ซ่อมแซมบ้านเรือน เพื่อเตรียมความในขณะน้ำท่วม เพราะหลายครอบครัวอาศัยอยู่กับน้ำในขณะน้ำท่วม  รวมถึงการจัดทำส้วมลอยน้ำในชุมชน เพื่อรับมือกับฤดูน้ำหลาก  ซึ่งครัวเรือนกว่า 95% เป็นพื้นที่น้ำท่วม
  2. มีการจัดการเรื่องการซ่อมแซมเรือ และกองทุนเรือในชุมชน เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในขณะน้ำท่วมของชุมชน
  3. พัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้ในขณะที่น้ำยังไม่ท่วม เพื่อมีรายได้ใช้จ่ายทั้งในยามปกติ และน้ำท่วม
  4. การเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดปฏิบัติการร่วมกตัญญูบางบาล เพื่อดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในพื้นที่ และการให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่เรื่องความปลอดภัยเมื่ออยู่กับน้ำ