เวทีความคิดจาก: อบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนกิจกรรมตามความสนใจของเด็กและเยาวชน
นาถชิดา อินทร์สอาด