เวทีความคิดจาก: อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะโค้ชของครูพี่เลี้ยงเยาวชนในสถานศึกษา"
นาถชิดา อินทร์สอาด

อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะโค้ชของครูพี่เลี้ยงเยาวชนในสถานศึกษา"

วันที่ 6 - 11 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองอียอวิทยา อ.สนม จ.สุรินทร์ 


ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สนับสนุนโดย

  • มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  • มูลนิธิสยามกัมมาจล