การประชุมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นระยะที่ ๒ ที่จ.สุรินทร์
นงนาท สนธิสุวรรณ

­

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค ในเครือข่ายภาคีของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สถาบันสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสพป.สุรินทร์(เขต ๑) สพม.สุรินทร์(เขต ๓๓) กศน.อำเภอศรีขรภูมิ พมจ. สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ อบต.หนองขาม จ.สุพรรณบุรี อบต.สลักไต มูลนิธิขวัญชุมชน มูลนิธิพัฒนาอีสาน เป็นต้น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม ดร.เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ รศ.ประภาภัทร นิยม ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย คุณวราภรณ์ หลวงมณี เป็นต้น สนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ มูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ รร.สุรินทร์มาเจสติก อ.เมือง จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๕-๖ เมษายนที่ผ่านมา เพื่อรับฟังและให้ความเห็นต่อความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนดัง กล่าว 

­

­

โครงการในระยะที่ ๒ นี้ได้ดำเนินการขยายผลจากระยะที่ ๑ (๒๕๕๑-๒๕๕๕) เข้าสู่ช่วงตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่อปท.ให้ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว ด้วยการนำประสบการณ์มาพัฒนาเป็นหลักสูตรนักถักทอชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการทำงานเป็นทีมและ ทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคอื่นๆ ในการสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลไกการจัดการตนเองชองชุมชน เพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว ในพื้นที่เป้าหมาย ๔๐ อปท. คือสุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ สุรินทร์ สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และกระบี่ นอกเหนือจากที่ได้ดำเนินการมาแล้วในช่วงที่ ๑ จำนวน ๖๙ แห่ง ใน ๔ ภาค

­

///

­

กระบวนการสำคัญของสรส.ใน การพัฒนานักถักทอชุมชนนี้ ได้มีการติดตาม ประเมิน นิเทศ เพื่อรับทราบสถานการณ์และบริบทการทำงานของพื้นที่จากผู้บริหารและนักถักทอ และในขณะเดียวกัน เพื่อการนำความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งพาวิเคราะห์ทุนเดิม เพื่อต่อยอดงานจากทุนในพื้นที่ รวมทั้งการเชื่อมประสานพูดคุยระหว่างนักถักทอกับนายกอบต./ปลัดอบต.สภาอบต .และภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการสาธิตและให้คำปรึกษาในการจัดประชุมอย่างมีส่วนร่วม สู่การสาธิตการจัดเวทีผู้ปกครองและแกนนำเยาวชน

­

­

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนอบต.ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและเยาวชนใน ๔ ตำบล คือ

* ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์(นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร) และคณะ ได้ร่วมกันนำเสนอบทบาทของเทศบาลต่อความก้าวหน้าของการดำเนินการในพี้นที่

* หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.หนองอียอ ( นายสมเกียรติ สาระ)และ คณะ จากตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ได้ร่วมกันนำเสนอการสร้างแหล่งเรียนรู้บ้านดิน เพื่อพัฒนาอาชีพและภาวะผู้นำของเด็กและเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น

* หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (นางจินตนา แกล้วกล้า)และคณะ ได้ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการในพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งเรียน รู้ในชุมชนของเยาวชนตำบลหนองสนิท

* นายกอบต.เมืองลีง(นายประเสริฐ สุขจิต) และคณะ ได้ร่วมกันนำเสนอบทบาทของอบต.ในการพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้วยโครงงานเด็ก แว๊นวัยโจ๋กลับใจสร้างสรรค์ชุมชน

­

///

­

ประสบการณ์ ที่อบต.และคณะได้ร่วมกันกันนำเสนอ ได้สะท้อนความมุ่งมั่นของนักถักทอชุมชนที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้พัฒนาตนเองบน ความมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งในลักษณะพึ่งพากันและกัน และบูรณาการสู่ความยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญในความอยู่รอดของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

///

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ ได้ร่วมกันแสดงความเห็นในการปรับปรุงกาดำเนินงานของโครงการในมิติขององค์รวม และปัจเจกบุคคล เช่น การบูรณาการการเรียนรู้นอกโรงเรียนสู่หลักสูตรสาระวิชาในโรงเรียน การนำแนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปลูกฝังเยาวชนในการคิด วิเคราะห์เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ถูกต้องจนเป็นอุปนิสัย การสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนเพื่อขยายผลงานจิตอาสาเพื่อสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นต้น

­

///

............................................................................................................................................

ภาพจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์

­

­

­