เวทีจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการ (สาระวิชา)
สุทิน ศิรินคร

    

­

     คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ /นักถักทอชุมชน ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กับพันธกิจเชื่อมร้อยและถักทอคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูสถานศึกษาทั้ง 7 โรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่ 1) รร.บ้านท่าศิลา 2) รร.บ้านหนองแวง 3) รร.บ้านหนองตาด 4) รร.บ้านเมืองแก 5) รร.บ้านหนองยาง 6) รร.บ้านหนองคูน้อย และ7) รร.เมืองแกพิทยาสรรค์ ร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนตำบลเมืองแกด้วยโครงงานบูรณาการ

­

     

     

     เวทีจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการ (สาระวิชา) ของครูแกนนำใน 4 ตำบลได้แก่ ทต.เมืองแก อบต.หนองอียอ อบต.หนองสนิทและอบต.เมืองลีง

เรียนรู้อย่างไรในเวทีนี้ 9 ขั้นตอน
1) กำหนดหัวข้อ/เรื่องอะไร
2) ทำไมถึงทำเรื่องนี้...
3) ทำเพื่ออะไร
4) เด็กจะเรียนอะไรได้บ้างจากโครงงาน
5) การออกแบบแผนการเรียนรู้โครงงานด้วยเครื่องมือ Mind mapping
5) ค้นหากัลยาณมิตร/เพื่อนครูเริ่มจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการ
7) จัดตลาดนัดความรู้ shopping idea แบบเพื่อนช่วยเพื่อน "ชมชิมเติมเต็ม"
8) นำข้อมูลทั้งหมดมาออกแบบทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือหน่วยการเรียนรู้ แบ่งตามสัปดาห์ ระบุหัวข้อ ขอบเขตเนื้อหา จุดประสงค์ กระบวนการ
9) เปรียบเทียบตัวชี้วัดและมาตรฐานเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกลุ่มสาระวิชาที่บูรณาการ

­

     

     โดยทีมวิทยากรคือรองผู้อำนวยการชุตินธร หัตถพนมและครูสัญญา มัครินทร์ จากโรงเรียนเทศบาลโนนชัย อ.วราภรณ์ หลวงมณี จากสถาบันยุวโพธิชนและ อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ วิทยากรจากหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว มาช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่

เสียงสะท้อนจากครูแกนนำทั้ง 4 ตำบล พบว่า พึงพอใจกับการเรียนรู้ในเวทีนี้ดังนี้

- ได้เรียนรู้ขั้นตอน/วิธีการทำแผนการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการ
- เกิดกัลยาณมิตร/เพื่อนครูที่เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระวิชามาช่วยเติมเต็มเพื่อสรุปรวบยอดความคิดได้ชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น
- สนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมกันโค้ชอย่างไรให้ครูและผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้
- ข้อเสนอแนะควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ร่วมกันในหลายระดับ เช่นระดับเครือข่ายนายกฯ/ปลัด อปท. เครือข่ายครูแกนนำ เครือข่ายพี่เลี้ยงชุมชน/เจ้าหน้าที่ อปท./นักถักทอชุมชน เครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายเยาวชนแกนนำ/สภาเด็กและเยาวชน