เวทีถอดบทเรียนการจัดงานวันเด็กในวันที่ 10 ม.ค. 2558
สุทิน ศิรินคร


อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ วิทยากรกระบวนการ สรส. และคุณวราภรณ์ หลวงมณี วิทยากรกระบวนการจากสถาบันยุวโพธิชนร่วมเปิดเวทีถอดบทเรียนการจัดงานวันเด็กในวันที่ 10 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมาของทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

­

อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ วิทยากรกระบวนการ สรส. กล่าวสะท้อนความคิดในเวทีถอดบทเรียนฯ

"เทศบาลตำบลเมืองแก อยากเห็นเด็กดี เด็กเก่งเป็น อย่างไร และวิธีการที่จะทำให้เป็นเด็กดี เด็กเก่ง ควรต้องทำอย่างไร และเด็กต้องการจำเป็นต้องมีตัวช่วย ผู้ปกครองและชุมชนจะช่วย อย่างไร การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือ กิจกรรมจะต้องเหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้จริง"

­

ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ผู้ปกครอง/ครูศูนย์เด็กเล็ก กลุ่มที่ 2 สถานศึกษา (ผู้อำนวยการ/ครู) กศน. และกลุ่มที่ 3 ผู้นำชุมชน/เทศบาลตำบลเมืองแก) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ทำความเข้าใจตรงกันว่า เด็กดี เด็กเก่ง ต้องมีคุณลักษณะอย่างไร

ท่านผู้อ่านและแฟนเพรส FB มีมุมมองอย่างไร ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมวางเป้าหมายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาว่า เด็กดี เด็กเก่ง ควรมีหน้าตาหรือคุณลักษณะอย่างไร

­

­

เริ่มเวทีการเรียนรู้ของนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ด้วยการนั่งสมาธิ ภาวนา เตรียมสติและความพร้อมก่อนจะเรียนรู้ต่อไป

จากนั้นนักถักทอชุมชนที่นั่งล้อมวงแต่ละคนจะสะท้อนตามโจทย์ 2 ข้อว่า 

1) ปีที่ผ่านมาแต่ละคนประทับใจ มีความสุขและความทุกข์อย่างไรบ้าง

2) กระบวนการที่ทำนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

­

­

­เวทีการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดงานวันเด็กของทีมนักถักทอชุมชน รุ่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 5 ตำบล ใน จ.สุรินทร์ ได้แก่ อบต.เพี้ยราม อบต.บ้านไทร ทต.กันตวจระมวล อบต.โชกเหนือ และ อบต.โคกยาง

เก็บภาพบรรยากาศการนำเสนอกิจกรรม/โครงงานชุมชนของทีมนักถักทอชุมชน รุ่น 1 ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี/พี่เลี้ยง และแกนนำเยาวชน ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (ตาม Road Map หลักสูตรนักถักทอชุมชน) ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 58 ที่ผ่านมา...ม่วนหลายเด้อ