บทบาทการสนับสนุนนักถักทอชุมชน โดย นายสมจิตร นามสว่าง
Webmaster

ที่มา / บทบาทการสนับสนุนนักถักทอชุมชน

 

          จากพื้นฐานทางสังคมที่เป็นอยู่ ควรจะต้องหาบุคคลที่รับผิดชอบสังคม และเป็นหัวใจสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้การทำกิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 

         โดยปัญหาส่วนมากที่พบในชุมชน จะเกี่ยวกับเยาวชนที่เป็นหนุ่มสาว เป็นช่วงของวัย แต่สำหรับเรื่องทะเลาะวิวาทไม่มีในพื้นที่ ทำให้ปัญหาเด็กและเยาวชนในอบต.หนองสนิท ณ ปัจจุบันมีค่อนข้างน้อย ความคาดหวังต่อนักถักทอ

 

         อยากให้นักถักทอฯได้แนวคิดจากการอบรมหลักสูตรนักถักทอฯ และนำมาใช้ในชุมชนเพื่อที่จะสามารถพัฒนาบุคลากรในตำบลทุกด้าน ทั้งโรงเรียน ชุมชน สำนักงาน ซึ่งที่อบต.หนองสนิทมีการดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนหลายรูปแบบ เช่น ในส่วนของเยาวชนจะมีค่ายเยาวชนเพื่อปรับเปลี่ยนความประพฤติ มีเรื่องการป้องกันท้องก่อนวัยอันควร การสร้างครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น หลังการอบรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้นักถักทอประสบความสำเร็จ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้กับสังคมและชุมชน


นักถักทอ อบต.หนองสนิท

 

         นักถักทอฯที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรนักถักทอฯ จะทำในเรื่องของชุมชนมานานแล้ว ซึ่งเป็นนักพัฒนาชุมชน เลยคิดว่าควรจะได้โอกาสในการพัฒนาตัวเองและเพิ่มศักยภาพตัวเองเพื่อให้มาดูแลกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

 

สิ่งที่เห็นจากการที่นักถักทอฯได้รับการอบรมในหลักสูตรนักถักทอฯแล้ว

 

         ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนความคิด มีการวางแผนที่ดีขึ้น และกิจกรรมก็ออกมาในภาพที่ดี ซึ่งนักถักทอฯได้มาปรึกษาและประชุมกันในเรื่องของการทำกิจกรรม การปรับรูปแบบ ปรับกระบวนการ

 

         สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ทำงานเป็นระบบอยู่แล้ว แต่ในเรื่องกิจกรรมก็ร่วมงานก็ดี อบอุ่นในเรื่องการทำงาน มีความสามัคคีกัน

 

         หลักสูตรนักถักทอฯเป็นโครงการที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ มีความยืดหยุ่น ก็อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ตลอด เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับนักถักทอฯพัฒนาตนเองเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนต่อไป ซึ่งปัญหาของสังคมจะสะท้อนออกมาจากการเป็นอยู่ของคนในชุมชนจึงอยากให้เยาวชนมีจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนความคิดมาในทางที่ดีขึ้น